• Kontakt

Norrporten ägs av andra och sjätte AP-fonden.

Andra AP-fondenAndra AP-fonden.

Andra AP-fonden är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar 264,7 miljarder kronor inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Fonden har ett viktigt uppdrag från riksdagen – att långsiktigt maximera avkastningen på det svenska pensionskapitalet.

Andra AP-Fonden arbetar långsiktigt med att diversifiera investerings­strategin för att sprida risker mellan tillgångsslag och geografiska marknader. Fondens investeringar i fastigheter är en del av denna strategi. Andra AP-fondens eftersträvar en ökad, långsiktig och tydlig exponering mot fastigheter då bedömningen är att denna typ av tillgångar ger en avkastning i nivån för vad aktier långsiktigt kan förväntas avkasta samtidigt som korrelationen förväntas vara relativt låg med de noterade tillgångs­slagen.

Sjätte AP-fondenSjätte AP-fonden.

Sjätte AP-fonden ska, inom ramen för vad som är till nytta
för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension, förvalta anförtrodda medel genom placeringar på riskkapitalmarknaden. Fondmedlen ska placeras så att kraven på långsiktig hög ­avkastning och tillfredsställande riskspridning tillgodoses.

Sjätte AP-fonden investerar direkt i onoterade bolag, huvudsakligen i Norden. Fokus ligger på mer mogna bolag med tillväxtmöjligheter, det vill säga bolag som är kassaflödespositiva och kommit en bit på vägen i sin utveckling av affärsidé. Att bolagen är tillväxtorienterade och att det finns möjligheter till ytterligare tillväxt är av central och avgörande betydelse.