• Kontakt

Norrporten vill skapa värde för staden med lokal utveckling.

Norrporten har valt att etablera sig i städer som har tillväxt, bra kommunikationer och tillgång till välutbildad arbetskraft. För att öka stadens attraktionskraft och skapa en stadskärna som invånarna är stolta över engagerar vi oss i värdeskapande utveckling på varje ort där vi verkar. Arbetet sker tillsammans med föreningar, det lokala näringslivet, och beslutsfattare i samverkansgrupper, utvecklingsbolag och forskningscentra.

Norrportens värdegrund genomsyrar verksamheten.

I det lokala engagemanget utgår vi från vår egen värdegrund: Omtanke, initiativ och långsiktighet. Den ska genomsyra våra relationer på varje marknadsområde.

Stadsmiljöer som bidrar till en trygg stad.

I våra fastighetsbestånd arbetar och vistas tusentals människor. Det ställer höga krav på trygga och väl fungerande miljöer. Norrporten engagerar sig långsiktigt, i både diskussioner och handling, för stadsförnyelse, trafik- och parkeringsfrågor samt brottsförebyggande åtgärder.

Upplevelserik stad med rum för möten och aktiviteter.

Vi arbetar för att göra staden till en självklar mötesplats för invånare och besökare. Som stor fastighetsägare har vi möjligheter att göra skillnad. Norrporten stödjer en mängd idrottsföreningar, kulturinstitutioner och evenemang med syftet att öka attraktionskraften i staden, både för medborgare och besökare.

Lokal samverkan för framtidens stad.

Det ligger i Norrportens intresse att tillväxten på de orter där fastighetsbolaget verkar är god. Att invånare trivs och ser framtidsmöjligheter samt att inflyttningen av människor och tillströmningen av nya investeringar hålls uppe. Vi samarbetar med andra som vill samma sak i centrumsamverkan, med universitet samt andra offentliga aktörer.

Läs mer om vad vi gör i din stad: